Regulamin

Regulamin konkursu
„Konkurs fotograficzny modelarnia24.pl Trzecia Edycja.”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin dalej (“Regulamin”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod
nazwą „Konkurs fotograficzny modelarnia24.pl Trzecia Edycja.”, dalej (“Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Marcin Broda PolyCore Marcin Broda (adres prowadzenia działalności: ul. Ratajczaka 13/16, 21-040 Świdnik) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7122620954, REGON 061671592, (dalej: „Organizator”).
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Celem Konkursu jest promowanie i rozwój sztuki fotografii w Polsce oraz promocja sklepu
modelarnia24.pl.
5. Konkurs jest konkursem z dziedziny sztuki.
6. Czas trwania Konkursu: od 01 sierpień 2019 r. do 14 październik 2019 r.
7. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:
a) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
b) posiada konto użytkownika serwisu www.modelarnia24.pl;
c) nie zajmuje się profesjonalnie fotografiką, w szczególności: nie prowadzi działalności
gospodarczej związanej ze świadczeniem usług fotograficznych lub nie świadczy ww. usług
na dowolnej podstawie prawnej oraz nie posiada wykształcenia w zakresie fotografiki.
Poprzez posiadanie wykształcenia w zakresie fotografiki rozumie się ukończenie policealnej
szkoły fotograficznej, pomaturalnego studium fotograficznego, studiów wyższych na
kierunku fotografia;
d) w okresie od 01 sierpień 2019 r. do 30 wrzesień 2019 r. wypełni formularz zgłoszeniowy
zamieszczony na stronie internetowej www.modelarnia24.pl oraz zgłosi fotografie do Konkursu
(dalej: „Zgłoszenie Konkursowe”);
e) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niemające pełnej zdolności do
czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w
Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy taka zgoda została
udzielona przez opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.
8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy bądź współpracownicy Organizatora oraz
najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
9. Konkurs zostanie ogłoszony w szczególności na stronie internetowej modelarnia24.pl.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie
Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Związane z nim udostępnienie danych jest
całkowicie dobrowolne.
3. Warunkami udziału w Konkursie są:
a) zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Konkursu;
b) posiadanie konta użytkownika serwisu www.modelarnia24.pl lub rejestracja w ww. serwisie
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu i wydania
nagród w Konkursie;
d) wysłanie Zgłoszenia Konkursowego;
e) wyrażenie zgody na korzystanie ze zgłoszonej pracy fotograficznej i zawartych w niej
utworów i wizerunków w zakresie określonym w Regulaminie, w szczególności w celu
realizacji Konkursu;
f) działanie zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności Uczestnicy powinni
dbać, by Zgłoszenie Konkursowe nie zawierało treści sprzecznych z prawem, dobrymi
obyczajami, naruszających prawa osób trzecich, jak również przedstawiających lub
opisujących sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia
ludzi lub zwierząt;
g) niepodejmowanie działań, które w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub dobrymi
obyczajami mogłyby zapewnić przewagę nad innymi Uczestnikami.
4. Zgłoszenie Konkursowe powinno odpowiadać wymogom wskazanym w Regulaminie, w
szczególności zawierać:
• imię i nazwisko;
• telefon kontaktowy;
• adres e-mail;
5. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż:
a) jest twórcą fotografii zgłoszonych w ramach Konkursu oraz przysługują mu niczym
nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do fotografii;
b) jest uprawniony do udzielania licencji oraz zezwoleń, o których mowa w Regulaminie;
c) udziela licencji na zasadach opisanych w § IV niniejszego Regulaminu;
d) posiada wszelkie niezbędne i nieodwołalne zgody osób widniejących na przesłanych
fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności na wykorzystanie przez
Organizatora w zakresie o jakim mowa w pkt c) powyżej;
e) zobowiązuje się do zwalniania Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu
roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym
dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności przemysłowej w
związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w przypadku gdyby którekolwiek z
oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe. W przypadku wystąpienia takich
roszczeń, Uczestnik zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od
wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. W przypadku, gdy Organizator byłby
zobowiązany zgodnie z obowiązującym prawem do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania
w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa powyżej, Uczestnik zobowiązany
jest niezwłocznie zwrócić Organizatorowi kwoty odpowiadającej tym roszczeniom oraz
wszelkich wydatków związanych z nimi kosztów i wydatków łącznie z kosztami zastępstwa
prawnego (procesowego).
6. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu fotografii, które:
a) naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, dobra osobiste
oraz prawa własności intelektualnej;
b) zawierają treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwe,
wulgarne, pornograficzne, propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną;
c) zawierają przekazy reklamowe;
d) są spamem lub niezamówioną informacją handlową;
e) zawierają uszkodzone pliki lub wirusy;
f) zawierają odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności stron zawierających
treści, o których mowa powyżej.
7. Wyłączona od udziału w Konkursie będzie osoba, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie,
że podejmowała działania lub zaniechania, jakie w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi
obyczajami, mogły zapewnić tej osobie przewagę nad innymi Uczestnikami.
III. ZADANIE KONKURSOWE
1. Przedmiotem zadania konkursowego jest przesłanie przez Uczestnika fotografii do Organizatora
za pomocą formularza zgłoszeniowego nawiązującej do produktów sprzedawanych w sklepie modelarnia24.pl
2. Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być w formacie JPG,PNG lub gif, a wielkość przesyłanego pliku nie
może przekroczyć 10 MB. Laureat
zobowiązuje się do przesłania na prośbę Organizatora fotografii w rozdzielczości pozwalającej na
wydruk dobrej jakości na potrzeby wystawy konkursowej.
3. Uczestnik może dodać maksymalnie 5 (pięć) fotografii w ramach całego Konkursu, z
zastrzeżeniem, iż Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę Główną w całym
Konkursie.
4. W przypadku zgłoszenia do Konkursu kilku identycznych zdjęć przez tego samego Uczestnika,
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia identycznych zdjęć, które zostały
zgłoszone jako kolejne.
5. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały zgłoszone w poprzednich edycjach konkursu “Konkurs fotograficzny modelarnia24.pl”
6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków Regulaminu
Konkursu.
IV. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia do udziału w Konkursie, jednocześnie udziela
Organizatorowi licencji niewyłącznej do fotografii zgłoszonych w ramach Konkursu bez
ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia
do Konkursu polach eksploatacji, w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do fotografii i jej
opracowań, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub
fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z
Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), a także na stronie internetowej
www.modelarnia24.pl oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i
marketingowych Organizatora.
2. Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku
oznaczenia ww. fotografii.
3. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania ww. fotografii na żadnym z pól eksploatacji
wymienionych powyżej.

V. OCENA FOTOGRAFII
1. W wyniku głosowania internetowego które odbędzie się na stronie internetowej www.konkurs.modelarnia24.pl w dniach 01 październik 2019r. do 14 październik 2019r. zostaną wyłonieni laureaci konkursu.
2.W głosowaniu każdy internauta może oddać swój głos jeden raz na 24h z jednego adresu IP.
3. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej modelarnia24.pl w dniu 15 październik 2019 r.
VI. NAGRODY
1. Nagrody przewidziane w Konkursie to:
Pierwsze miejsce według ilości głosów – bon na zakupy w modelarnia24.pl o wartości 1500 zł
Drugie miejsce według ilości głosów – bon na zakupy w modelarnia24.pl o wartości 700 zł
Trzecie miejsce według ilości głosów- bon na zakupy w modelarnia24.pl o wartości 300 zł
Do wykorzystania do 15 listopad 2019 r.
2. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie nieprzekraczającym 3 dni od
daty ogłoszenia wyników.
3. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
4. W przypadku rezygnacji przez Laureata z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo
przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi z największą liczbą głosów.
5. W przypadku niemożliwości skontaktowania się z Laureatem lub braku kontaktu Laureata z
Organizatorem w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, Organizator zastrzega
sobie prawo do przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi z największą liczbą głosów. Za niemożliwość kontaktu uznaje się przypadek gdy Uczestnik podał błędny
adres e-mail albo gdy Organizator otrzyma trzykrotną informacje zwrotną o niemożliwości
dostarczenia wiadomości do Laureata albo gdy Uczestnik poda w formularzu zgłoszeniowym
błędny numer telefonu. Za brak kontaktu uznaje się przypadek, kiedy adres e-mail Uczestnika jest
prawidłowy, a Organizator nie otrzymał informacji zwrotnej o niemożliwości dostarczenia
wiadomości do Laureata.
VII. DANE OSOBOWE
1. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu. Administratorem danych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w
następującym zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres email, data
urodzenia Uczestnika. W przypadku Laureatów oprócz danych powyżej przetwarzane będą dane
niezbędne do wydania nagrody oraz rozliczenia podatku czyli: imię, nazwisko, adres e-mail,
adres korespondencyjny, dane właściwego Urzędu Skarbowego oraz adres zameldowania.
2. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, biegnie od momentu ich przekazania
przez Uczestników, do zakończenia procesu rozpoznawania reklamacji przez Organizatora a w
przypadku Laureatów, także w zakresie wymaganym przez odpowiednie przepisy prawa.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania
zobowiązań Organizatora wobec Uczestników. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do
podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków do Organizatora w zakresie ich
poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.modelarnia24.pl.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 30.07.2019 roku do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem,
że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia
ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
3. Reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu oraz przyznanych Nagród można
składać listem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs fotograficzny modelarnia24.pl Trzecia Edycja.” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@modelarnia24.pl nie
później niż w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem
poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie
wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego
lub pozasądowego.
4. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres
korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz
żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
5. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i
powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w
liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do
Organizatora).
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od
Uczestnika Zgłoszenia Konkursowego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z
przyczyn leżących po stronie administratora serwera.
7. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za
wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia Konkursowego w jakikolwiek
sposób, w szczególności w sposób wskazany powyżej.
8. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie
lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną automatycznie wykluczone z udziału
w Konkursie.